Lời Chúc Giáng Sinh và Năm Mới

“Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” – Thi-thiên 119:89
“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” – Thithiên 119:50
“Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” – Thi-thiên 16:2

Chúc cô chú bác chị anh,
Giáng Sinh phước hạnh an lành mọi nơi,
Lòng luôn cảm tạ ơn Trời,
Chúa Giê-xu đã vào đời cứu ta!
Giáng Sinh họp mặt gần xa,
Gia đình con cháu mẹ cha vui mừng,
Yêu thương tràn mãi không ngưng,
Chúc cho tất cả phấn hưng trong Ngài!
Sang năm mới đến vui thay,
Chúng ta gặp lại trên dây điện này,
Hai ngàn mười bảy đến đây,
Mọi người sẽ được tràn đầy sức thiêng!
Nguyện lòng nhớ Chúa trước tiên,
Bình an trông cậy năng quyền Chúa ban,
Dâng lời ca ngợi hát vang,
Chúa là quý nhất, Thiên Đàng hiển vinh!
Xin cho lớp học chúng mình,
Mọi người trung tín, Thánh Linh giải bày,
Lời Ngài suy gẫm mỗi ngày,
Sáng ra, thứ Bảy, gọi ngay vào liền!
Lòng vui học hỏi liên miên,
Lời Ngài – sức sống, y nguyên đời đời!
Phước thay có Chúa không rời,
Vẫn luôn bảo vệ cuộc đời chúng ta!

A-men!
Tiểu Ngọc Minh

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.