Năm Mới Linh Trình Mới

“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa” Thi Thiên 143:8 Năm 2018 đã qua đi, chúng ta đánh mất biết bao cơ…

Continue reading