Ban Tiếp Tân

Cố vấn: Mục sư Trần Thế Thiên Phước

Trưởng ban: Chấp sự Lê Vĩnh Phúc

Phó ban: Ns. Trần Đức Tân, Ns. Trương Thị Chí Tâm, Ns. Lê Trung Kỳ

 “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp-đãi thiên-sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:2).

Ban Tiếp tân Hội Thánh Chúa tại Tân Phú được thành lập vào ngày 13/12/1987, Cs. Lâm Công Bình làm trưởng ban, Cs. Lê Văn Năm cộng tác.

Nương trên lời Chúa dạy, ban Tiếp tân trung tín thực hiện công việc Chúa giao: tiếp đón các tín hữu, tân tín hữu và thân hữu khi đến nhà Chúa; tạo điều kiện tốt nhất cho các con cái Chúa đến thờ phượng Chúa và các chương trình truyền giảng.

Hiện nay, ban tiếp tân có 36 thành viên tham gia hầu việc Chúa với tâm tình thân thiện, yêu thương như Lời Chúa dạy: “Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật” (III Giăng 1:8)

Cảm tạ ơn Chúa cho Hội Thánh ngày càng phát triển. Trong nhu cầu cần yếu, ban Trật trự được thành lập năm 1995, Cs. Huỳnh Công Minh làm truởng ban. Giữ xe là công tác chủ yếu của ban Trật tự. Dù ít người, nhưng cám ơn Chúa công tác phục vụ chu toàn trong ơn Ngài. Được sự quan tâm khích lệ của Hội Thánh, các thành viên ban Trật tự luôn trung tín trong công tác với tâm nguyện “Hãy làm công việc Chúa các dư dật luôn…” (I Côr 15:58) để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ xe các lễ thờ phượng Chúa và sinh hoạt của ban ngành.

Từ khi được lực lượng Dân phòng của UBND phường Phú Thọ Hòa hỗ trợ giữa xe cho Hội Thánh 7/2011 do ông Huỳnh Văn Sơn, ông Trương Chuy (sau này) đảm trách, công tác của ban Trật tự tập trung chính yếu trong việc giữ trật tự, hỗ trợ ban Tiếp tân, và tham gia vào những công tác của Hội Thánh khi cần.

Ngợi khen – cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi về những ơn Ngài ban cho. Ha-lê-lu-gia!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.