CUỘC PHỤC HƯNG ĐẦU TIÊN

Nghĩa từ “phục hưng” là làm cho phát triển trở lại nhưng ở tầm mức cao hơn sự phát triển trước đó. Sự phục hưng không đến từ con người nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Lịch sử là câu chuyện của Ngài, chẳng có việc chi mà không làm…

Continue reading